این بار شانس با شما یار است.!

منو

شرعی بودن اُچک

استفتاء از مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻟﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب‌ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻠﺎم ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻟﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ را دارد. ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﺑﻨﺪد، اعتبار دریافت می کند و محصول خود را طی ۱ الی ۳ روز کاری دریافت می کند. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﻃﻠﺎع ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ‌رﺳﺪ (اﻋﻢ از ﻣﯿﺰان ﺳﻮد، ﭘﯿﺶ‌ﭘﺮداﺧﺖ و زﻣﺎن و ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻗﺴﺎط). ﻟﺎزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ: ﻫﺮ دو ﻃﺮف از ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ و اﺣﺘﺮام

ﺟﻮاﺑﯿﻪ

ﻣﻮﺿﻮع: ﻣﻌﺎﻣﻠﺎت و ﺷﻐﻠﻬﺎ

ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻔﺘﺎء: k7y275w

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته، در فرض سؤال اشکال ندارد.

موفق و مؤید باشید

کالا هایی که دیده ایید !
فیلتر بر اساس شهر محصول
اُچک
فیلتر بر اساس شهر محصول
اُچک